Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Stapje Extra  en de deelnemer aan een wandeltocht (‘hierna ‘deelnemer’) gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, behoudens en voor zover daarvan in de onderliggende overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken of voor zover afzonderlijk schriftelijk tussen Stapje Extra en de deelnemer is overeengekomen.

2. Op de rechtsverhouding tussen Stapje Extra en de deelnemer zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van derden, welke door de deelnemer tijdens de wandeltocht worden bezocht overeenkomstig de vooraf door Stapje Extra aan de deelnemer overhandigde ‘one minute stops’ en overeenkomstig de reserveringen die Stapje Extra naar aanleiding daarvan namens de deelnemer heeft gemaakt.

3. De deelnemer verbindt zich jegens Stapje Extra alsook tegenover de hiervoor bedoelde ‘one minute stops’ en derden om zich aan de betreffende algemene voorwaarden te houden.

4. Bepalingen in de overeenkomst zelf gaan voor op de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, mits zulks uitdrukkelijk uit de aard van de betrokken bepalingen blijkt. In geval van onduidelijkheid of verschil van inzicht over de betekenis van een contractuele bepaling dient die bepaling naar redelijkheid te worden uitgelegd, met inachtneming van de strekking en inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden. Bij eventuele overige onduidelijkheden zijn de onderhavige algemene voorwaarden alsook de strekking daarvan leidinggevend en vervolgens de informatie die door Stapje Extra op of via haar website ter beschikking is gesteld.

Artikel 2 Prestatie Stapje Extra

1. Stapje Extra verbindt zich niet zelf tegenover de deelnemer tot het ter beschikking stellen van gerechten, maar speelt hierin slechts een bemiddelende rol, in die zin dat Stapje Extra in overeenstemming met het door Stapje Extra aan de deelnemer gepresenteerde aanbod namens de deelnemer een overeenkomst met de betreffende ‘One Minute Stops’ sluit, waaruit volgt dat de One Minute Stops’ overeenkomstig de gemaakte reserveringen krachtens een zelfstandige overeenkomst met de deelnemer een gerecht aanbiedt ter nuttiging in of bij het restaurant, waarbij uitsluitend de financiële afhandeling krachtens de overeenkomst tussen de deelnemer en Stapje Extra door Stapje Extra zal plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen hieromtrent tussen beide partijen is overeengekomen. Stapje Extra staat er jegens de deelnemer voor in dat er geen aanvullende of afzonderlijke kosten of vergoedingen door een ‘One Minute Stop’ aan de deelnemer in rekening worden gebracht, voor zover het gerechten betreft die in het aanbod van Stapje Extra aan de deelnemer zijn inbegrepen.

2. De deelnemer verleent Stapje Extra bij deze volmacht om overeenkomsten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel namens de deelnemer met de betrokken ‘One Minute Stops’ aan te gaan. Door een gerecht bij de ‘One Minute Stops’ te bestellen en/of te nuttigen, alles in de meest ruime zin van het woord, gaat de deelnemer in ieder geval uitdrukkelijk akkoord met de betreffende overeenkomst tussen hem en de ‘One Minute Stops’.

3. De prestatie waartoe Stapje Extra zich tegenover een deelnemer verbindt, is beperkt tot:

a. het, op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats, ter beschikking stellen aan de deelnemer van een stops van de door de deelnemer gekozen wandeltocht en eventuele accessoires.

b. en het administratief en financieel verwerken van reserveringen bij de ‘One Minute Stops’ waar deelnemers onderweg tijdens de wandeltocht en langs de route in overeenstemming met de gekozen stops en in overeenstemming met het gekozen aanbod van Stapje Extra gerechten kunnen nuttigen die in de totale door Stapje Extra in rekening gebrachte prijs zijn inbegrepen. De rol van Stapje Extra in dezen is voor het overige steeds beperkt tot die van bemiddelaar.

4. Zo Stapje Extra derden voorstelt of voordraagt aan de deelnemer, geschiedt dit louter als service en behoeft de deelnemer dit voorstel of de voordracht niet op te volgen. Indien de deelnemer een overeenkomst met het door Stapje Extra voorgestelde of voorgedragen derden aangaat, is Stapje Extra op geen enkele wijze als partij of anderszins bij die overeenkomst betrokken of daarvoor verantwoordelijk. Stapje Extra is in geen geval aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet voldoende presteren door derden. Een vergoeding voor het huren of anderszins gebruiken van diensten van derden zit niet inbegrepen in de prijs welke de deelnemer krachtens de overeenkomst met Stapje Extra aan Stapje Extra verschuldigd is. Derden zijn in dit geval het eerste aanspreekpunt voor deelnemers. Stapje Extra zal pas in de 2e instantie fungeren als aanspreekpunt voor algemene vragen van de deelnemers.

Artikel 3 Boekingen

1. De deelnemer kan pas rechten aan een boeking ontlenen indien Stapje Extra binnen de door Stapje Extra vastgestelde termijn de totale door de deelnemer verschuldigde som van de prijs heeft ontvangen.

2. Indien niet c.q. niet tijdig aan de voorwaarden uit lid 1 van dit artikel is voldaan, vervalt de boeking. De deelnemer kan dan geen enkel recht jegens Stapje Extra geldend maken. De deelnemer is in dat geval desalniettemin gehouden de overeengekomen prijs aan Stapje Extra te betalen.

3. Stapje Extra heeft het recht om vanwege haar moverende redenen de wandeltocht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op restitutie van de eventueel reeds betaalde prijs.

Artikel 4 Prijs en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden de genoemden of afgesproken prijzen per persoon en inclusief btw.

2. De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de boekingen bekende prijzen, belastingen etc. In geval van stijging van één of meer van deze posten heeft Stapje Extra, voor zover dit drie maanden na de boeking geschiedt, het recht om de prijs eenzijdig te verhogen, aan welke prijs de deelnemer gebonden is.

3. Indien de prijs binnen drie maanden na de boeking eenzijdig door Stapje Extra wordt verhoogd, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst met Stapje Extra en alle reeds gesloten overeenkomsten met derden, zoals restaurants, te ontbinden. In geval van een dergelijke annulering zijn Stapje Extra en de betrokken derden op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de deelnemer.

4. Stapje Extra is te allen tijde gerechtigd de prijs te verhogen voor zover dit volgt uit een wetswijziging, zoals een verhoging van de btw.

Artikel 5 Voorschriften

1. De deelnemer dient te allen tijde een identiteitskaart of paspoort bij zich te dragen. Een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs.

2. De deelnemer houdt zich aan de voorschriften van de (centrale en decentrale) overheden wier gebieden tijdens de wandeltocht worden aangedaan, waaronder verkeersvoorschriften.

3. De deelnemer houdt zich aan de instructies en (gebruiks-)voorschriften van Stapje Extra en van derden, waaronder die van de restaurants, welke worden gegeven of zijn opgesteld in verband met een veilige of goede uitvoering van de overeenkomst of overeenkomsten.

4. De deelnemer dient zelf na te gaan over welke documenten hij ten behoeve van de gekozen bestemming dient te beschikken, ook voor zover deze geheel of ten dele buiten Nederland mocht liggen, en dient ervoor zorg te dragen dat hij aan de geldende voorwaarden voldoet. H&S draagt in dat opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

5. De eventuele nadelige gevolgen van het niet-nakomen van de geldende voorschriften (zoals, zonder uitputtend te zijn, boetes, schade etc.) komen voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Stapje Extra voor de eventuele nadelige gevolgen. In geen geval heeft de deelnemer recht op restitutie van de prijs.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Stapje Extra

1. De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat zij als gewone verkeersdeelnemers aan het openbare verkeer deelnemen en dat zij zich op de daarvoor geldende wijze dienen te gedragen en zich dienen te houden aan de verkeerregels en -voorschriften, alles in de meest ruime zin van het woord. Stapje Extra en de derden van wie eveneens tijdens de wandeltocht door bemiddeling van Stapje Extra prestaties zijn ontvangen, zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door de een deelnemer tijdens de wandeltocht of anderszins. In het bijzonder is Stapje Extra niet aansprakelijk voor een ongeval, ongeacht of deze (mede) is veroorzaakt door de betreffende deelnemer zelf, één of meer andere deelnemers, een andere weggebruiker of verkeersdeelnemer, een gebrek in het wegdek of fiets- of wandelpad, of enige andere oorzaak die zich onderweg mocht voordoen. De uitsluiting van de aansprakelijkheid van Stapje Extra geldt zowel voor schade aan de deelnemer zelf, inclusief de (materiële en immateriële) schade in geval van arbeidsongeschiktheid, een handicap, blijvend of tijdelijk letsel of overlijden, als voor schade aan zijn eigendommen en materialen, alsook voor schade in de hiervoor bedoelde zin toegebracht aan de persoon en /of eigendommen en materialen van andere deelnemers of andere weggebruikers en verkeersdeelnemers, alles in de meest ruime zin van het woord, of toegebracht aan andere derden, zoals eigenaars van zaken die zich langs of aan de route bevinden.

2. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door goederen of diensten die gedurende de wandeltocht direct of indirect van restaurants en overige derden (zoals, niet limitatief, gerechten, vervoersmiddelen, vervoersmaatschappijen, accommodaties, activiteitenbegeleiders, beveiligers, cateraars, sportmaterialen etc.) worden afgenomen c.q. gebruikt.

3. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor handelingen van mededeelnemers of van medewerkers van restaurants of van andere derden. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor handelingen van het eigen personeel of van door haar ingeschakelde derden, tenzij schade is ontstaan uit een eigen handeling of nalaten van een leidinggevende medewerker in dienst bij Stapje Extra, verricht hetzij met het opzet om die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

4. Voor zover Stapje Extra in afwijking van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn jegens de deelnemer, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan Stapje Extra door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd en daadwerkelijk door Stapje Extra wordt ontvangen.

5. Voor zover de voormelde leden van dit artikel om welke reden ook gelding mochten missen of hun gelding mochten verliezen, is de aansprakelijkheid van Stapje Extra in ieder geval beperkt tot de hoogte van de op de betreffende deelnemer betrekking hebbende prijs.

6. De deelnemer is verplicht om zelf een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering af te sluiten. Niet-nakoming van deze verplichting komt voor zijn eigen rekening en risico.

Artikel 7 Aansprakelijkheid deelnemer

1. De deelnemer dient alle voorschriften en aanwijzingen van Stapje Extra en de door Stapje Extra aangebrachte restaurants en overige derden, alsmede de ter plaatse geldende voorschriften na te leven.

2. De deelnemer ontvangt van Stapje Extra een routebeschrijving en eventuele accessoires. De deelnemer levert na de wandeltocht de routebeschrijving en de accessoires in bij het startpunt of bij het restaurant waar het dessert genuttigd wordt. Bij niet inlevering en/of bij geconstateerde schade bij inlevering van de routebeschrijving en de accessoires door restaurants, komen de kosten i.v.m. vervanging en/of van schade voor rekening en risico van de deelnemer.

3. Alle schade, overlast en overtredingen veroorzaakt door de deelnemer komen voor rekening en risico van de deelnemer.

4. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade toegebracht aan door hem gehuurde c.q. gebruikte materialen en/of schade aan (materialen van) mededeelnemers of andere derden.

5. Indien een deelnemer in strijd handelt met instructies of voorschriften die in verband met de veiligheid of een goed verloop van de wandeltocht worden gegeven, is Stapje Extra gerechtigd de reisdeelnemer van verdere deelname aan de toch uit te sluiten zonder tot enigerlei schadevergoeding of tot restitutie van de prijs gehouden te zijn.

6. De deelnemer die de wandeltocht heeft geboekt, is ook voor andere deelnemers die door hem zijn aangemeld hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 8 Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen zijn geldig tot en met de datum die vermeld staat op de cadeaubon. Cadeaubonnen buiten de datum kunnen niet verzilverd worden of worden ingewisseld tegen geld.

2. Cadeaubonnen worden nimmer worden ingewisseld tegen geld.

Artikel 9 Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. Stapje Extra gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemer teneinde de overeenkomst deugdelijk te kunnen uitvoeren. In dat verband zal Stapje Extra de persoonsgegevens aan derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst met Stapje Extra betrokken zijn, ter beschikking stellen.

2. Stapje Extra bewaart de persoonsgegevens van de deelnemer en gebruikt deze tevens voor marketing- en communicatiedoeleinden. Indien de deelnemer dit gebruik niet wenselijk acht, kan hij Stapje Extra schriftelijk verzoeken om hem uit de database van Stapje Extra te verwijderen, aan welk verzoek Stapje Extra gehoor zal geven.

3. Het gebruik van het adressenbestand van Stapje Extra gebeurt conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Indien een geschil ontstaan over de interpretatie van de algemene voorwaarden, is allereerst de informatie op de website www.stapje-extra.nl leidend om het geschil op te lossen.

2. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3. Op de overeenkomsten die Stapje Extra namens een deelnemer met een restaurant of een andere derde sluit en op overeenkomsten die door bemiddeling van Stapje Extra tussen de deelnemer en een restaurant of een andere derden tot stand komen, is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Stapje Extra  en de deelnemer aan een wandeltocht (‘hierna ‘deelnemer’) gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, behoudens en voor zover daarvan in de onderliggende overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken of voor zover afzonderlijk schriftelijk tussen Stapje Extra en de deelnemer is overeengekomen.

2. Op de rechtsverhouding tussen Stapje Extra en de deelnemer zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van derden, welke door de deelnemer tijdens de wandeltocht worden bezocht overeenkomstig de vooraf door Stapje Extra aan de deelnemer overhandigde ‘one minute stops’ en overeenkomstig de reserveringen die Stapje Extra naar aanleiding daarvan namens de deelnemer heeft gemaakt.

3. De deelnemer verbindt zich jegens Stapje Extra alsook tegenover de hiervoor bedoelde ‘one minute stops’ en derden om zich aan de betreffende algemene voorwaarden te houden.

4. Bepalingen in de overeenkomst zelf gaan voor op de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, mits zulks uitdrukkelijk uit de aard van de betrokken bepalingen blijkt. In geval van onduidelijkheid of verschil van inzicht over de betekenis van een contractuele bepaling dient die bepaling naar redelijkheid te worden uitgelegd, met inachtneming van de strekking en inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden. Bij eventuele overige onduidelijkheden zijn de onderhavige algemene voorwaarden alsook de strekking daarvan leidinggevend en vervolgens de informatie die door Stapje Extra op of via haar website ter beschikking is gesteld.

Artikel 2 Prestatie Stapje Extra

1. Stapje Extra verbindt zich niet zelf tegenover de deelnemer tot het ter beschikking stellen van gerechten, maar speelt hierin slechts een bemiddelende rol, in die zin dat Stapje Extra in overeenstemming met het door Stapje Extra aan de deelnemer gepresenteerde aanbod namens de deelnemer een overeenkomst met de betreffende ‘One Minute Stops’ sluit, waaruit volgt dat de One Minute Stops’ overeenkomstig de gemaakte reserveringen krachtens een zelfstandige overeenkomst met de deelnemer een gerecht aanbiedt ter nuttiging in of bij het restaurant, waarbij uitsluitend de financiële afhandeling krachtens de overeenkomst tussen de deelnemer en Stapje Extra door Stapje Extra zal plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen hieromtrent tussen beide partijen is overeengekomen. Stapje Extra staat er jegens de deelnemer voor in dat er geen aanvullende of afzonderlijke kosten of vergoedingen door een ‘One Minute Stop’ aan de deelnemer in rekening worden gebracht, voor zover het gerechten betreft die in het aanbod van Stapje Extra aan de deelnemer zijn inbegrepen.

2. De deelnemer verleent Stapje Extra bij deze volmacht om overeenkomsten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel namens de deelnemer met de betrokken ‘One Minute Stops’ aan te gaan. Door een gerecht bij de ‘One Minute Stops’ te bestellen en/of te nuttigen, alles in de meest ruime zin van het woord, gaat de deelnemer in ieder geval uitdrukkelijk akkoord met de betreffende overeenkomst tussen hem en de ‘One Minute Stops’.

3. De prestatie waartoe Stapje Extra zich tegenover een deelnemer verbindt, is beperkt tot:

a. het, op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats, ter beschikking stellen aan de deelnemer van een stops van de door de deelnemer gekozen wandeltocht en eventuele accessoires.

b. en het administratief en financieel verwerken van reserveringen bij de ‘One Minute Stops’ waar deelnemers onderweg tijdens de wandeltocht en langs de route in overeenstemming met de gekozen stops en in overeenstemming met het gekozen aanbod van Stapje Extra gerechten kunnen nuttigen die in de totale door Stapje Extra in rekening gebrachte prijs zijn inbegrepen. De rol van Stapje Extra in dezen is voor het overige steeds beperkt tot die van bemiddelaar.

4. Zo Stapje Extra derden voorstelt of voordraagt aan de deelnemer, geschiedt dit louter als service en behoeft de deelnemer dit voorstel of de voordracht niet op te volgen. Indien de deelnemer een overeenkomst met het door Stapje Extra voorgestelde of voorgedragen derden aangaat, is Stapje Extra op geen enkele wijze als partij of anderszins bij die overeenkomst betrokken of daarvoor verantwoordelijk. Stapje Extra is in geen geval aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet voldoende presteren door derden. Een vergoeding voor het huren of anderszins gebruiken van diensten van derden zit niet inbegrepen in de prijs welke de deelnemer krachtens de overeenkomst met Stapje Extra aan Stapje Extra verschuldigd is. Derden zijn in dit geval het eerste aanspreekpunt voor deelnemers. Stapje Extra zal pas in de 2e instantie fungeren als aanspreekpunt voor algemene vragen van de deelnemers.

Artikel 3 Boekingen

1. De deelnemer kan pas rechten aan een boeking ontlenen indien Stapje Extra binnen de door Stapje Extra vastgestelde termijn de totale door de deelnemer verschuldigde som van de prijs heeft ontvangen.

2. Indien niet c.q. niet tijdig aan de voorwaarden uit lid 1 van dit artikel is voldaan, vervalt de boeking. De deelnemer kan dan geen enkel recht jegens Stapje Extra geldend maken. De deelnemer is in dat geval desalniettemin gehouden de overeengekomen prijs aan Stapje Extra te betalen.

3. Stapje Extra heeft het recht om vanwege haar moverende redenen de wandeltocht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op restitutie van de eventueel reeds betaalde prijs.

Artikel 4 Prijs en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden de genoemden of afgesproken prijzen per persoon en inclusief btw.

2. De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de boekingen bekende prijzen, belastingen etc. In geval van stijging van één of meer van deze posten heeft Stapje Extra, voor zover dit drie maanden na de boeking geschiedt, het recht om de prijs eenzijdig te verhogen, aan welke prijs de deelnemer gebonden is.

3. Indien de prijs binnen drie maanden na de boeking eenzijdig door Stapje Extra wordt verhoogd, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst met Stapje Extra en alle reeds gesloten overeenkomsten met derden, zoals restaurants, te ontbinden. In geval van een dergelijke annulering zijn Stapje Extra en de betrokken derden op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de deelnemer.

4. Stapje Extra is te allen tijde gerechtigd de prijs te verhogen voor zover dit volgt uit een wetswijziging, zoals een verhoging van de btw.

Artikel 5 Voorschriften

1. De deelnemer dient te allen tijde een identiteitskaart of paspoort bij zich te dragen. Een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs.

2. De deelnemer houdt zich aan de voorschriften van de (centrale en decentrale) overheden wier gebieden tijdens de wandeltocht worden aangedaan, waaronder verkeersvoorschriften.

3. De deelnemer houdt zich aan de instructies en (gebruiks-)voorschriften van Stapje Extra en van derden, waaronder die van de restaurants, welke worden gegeven of zijn opgesteld in verband met een veilige of goede uitvoering van de overeenkomst of overeenkomsten.

4. De deelnemer dient zelf na te gaan over welke documenten hij ten behoeve van de gekozen bestemming dient te beschikken, ook voor zover deze geheel of ten dele buiten Nederland mocht liggen, en dient ervoor zorg te dragen dat hij aan de geldende voorwaarden voldoet. H&S draagt in dat opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

5. De eventuele nadelige gevolgen van het niet-nakomen van de geldende voorschriften (zoals, zonder uitputtend te zijn, boetes, schade etc.) komen voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Stapje Extra voor de eventuele nadelige gevolgen. In geen geval heeft de deelnemer recht op restitutie van de prijs.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Stapje Extra

1. De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat zij als gewone verkeersdeelnemers aan het openbare verkeer deelnemen en dat zij zich op de daarvoor geldende wijze dienen te gedragen en zich dienen te houden aan de verkeerregels en -voorschriften, alles in de meest ruime zin van het woord. Stapje Extra en de derden van wie eveneens tijdens de wandeltocht door bemiddeling van Stapje Extra prestaties zijn ontvangen, zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door de een deelnemer tijdens de wandeltocht of anderszins. In het bijzonder is Stapje Extra niet aansprakelijk voor een ongeval, ongeacht of deze (mede) is veroorzaakt door de betreffende deelnemer zelf, één of meer andere deelnemers, een andere weggebruiker of verkeersdeelnemer, een gebrek in het wegdek of fiets- of wandelpad, of enige andere oorzaak die zich onderweg mocht voordoen. De uitsluiting van de aansprakelijkheid van Stapje Extra geldt zowel voor schade aan de deelnemer zelf, inclusief de (materiële en immateriële) schade in geval van arbeidsongeschiktheid, een handicap, blijvend of tijdelijk letsel of overlijden, als voor schade aan zijn eigendommen en materialen, alsook voor schade in de hiervoor bedoelde zin toegebracht aan de persoon en /of eigendommen en materialen van andere deelnemers of andere weggebruikers en verkeersdeelnemers, alles in de meest ruime zin van het woord, of toegebracht aan andere derden, zoals eigenaars van zaken die zich langs of aan de route bevinden.

2. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door goederen of diensten die gedurende de wandeltocht direct of indirect van restaurants en overige derden (zoals, niet limitatief, gerechten, vervoersmiddelen, vervoersmaatschappijen, accommodaties, activiteitenbegeleiders, beveiligers, cateraars, sportmaterialen etc.) worden afgenomen c.q. gebruikt.

3. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor handelingen van mededeelnemers of van medewerkers van restaurants of van andere derden. Stapje Extra is niet aansprakelijk voor handelingen van het eigen personeel of van door haar ingeschakelde derden, tenzij schade is ontstaan uit een eigen handeling of nalaten van een leidinggevende medewerker in dienst bij Stapje Extra, verricht hetzij met het opzet om die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

4. Voor zover Stapje Extra in afwijking van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn jegens de deelnemer, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan Stapje Extra door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd en daadwerkelijk door Stapje Extra wordt ontvangen.

5. Voor zover de voormelde leden van dit artikel om welke reden ook gelding mochten missen of hun gelding mochten verliezen, is de aansprakelijkheid van Stapje Extra in ieder geval beperkt tot de hoogte van de op de betreffende deelnemer betrekking hebbende prijs.

6. De deelnemer is verplicht om zelf een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering af te sluiten. Niet-nakoming van deze verplichting komt voor zijn eigen rekening en risico.

Artikel 7 Aansprakelijkheid deelnemer

1. De deelnemer dient alle voorschriften en aanwijzingen van Stapje Extra en de door Stapje Extra aangebrachte restaurants en overige derden, alsmede de ter plaatse geldende voorschriften na te leven.

2. De deelnemer ontvangt van Stapje Extra een routebeschrijving en eventuele accessoires. De deelnemer levert na de wandeltocht de routebeschrijving en de accessoires in bij het startpunt of bij het restaurant waar het dessert genuttigd wordt. Bij niet inlevering en/of bij geconstateerde schade bij inlevering van de routebeschrijving en de accessoires door restaurants, komen de kosten i.v.m. vervanging en/of van schade voor rekening en risico van de deelnemer.

3. Alle schade, overlast en overtredingen veroorzaakt door de deelnemer komen voor rekening en risico van de deelnemer.

4. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade toegebracht aan door hem gehuurde c.q. gebruikte materialen en/of schade aan (materialen van) mededeelnemers of andere derden.

5. Indien een deelnemer in strijd handelt met instructies of voorschriften die in verband met de veiligheid of een goed verloop van de wandeltocht worden gegeven, is Stapje Extra gerechtigd de reisdeelnemer van verdere deelname aan de toch uit te sluiten zonder tot enigerlei schadevergoeding of tot restitutie van de prijs gehouden te zijn.

6. De deelnemer die de wandeltocht heeft geboekt, is ook voor andere deelnemers die door hem zijn aangemeld hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 8 Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen zijn geldig tot en met de datum die vermeld staat op de cadeaubon. Cadeaubonnen buiten de datum kunnen niet verzilverd worden of worden ingewisseld tegen geld.

2. Cadeaubonnen worden nimmer worden ingewisseld tegen geld.

Artikel 9 Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. Stapje Extra gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemer teneinde de overeenkomst deugdelijk te kunnen uitvoeren. In dat verband zal Stapje Extra de persoonsgegevens aan derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst met Stapje Extra betrokken zijn, ter beschikking stellen.

2. Stapje Extra bewaart de persoonsgegevens van de deelnemer en gebruikt deze tevens voor marketing- en communicatiedoeleinden. Indien de deelnemer dit gebruik niet wenselijk acht, kan hij Stapje Extra schriftelijk verzoeken om hem uit de database van Stapje Extra te verwijderen, aan welk verzoek Stapje Extra gehoor zal geven.

3. Het gebruik van het adressenbestand van Stapje Extra gebeurt conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Indien een geschil ontstaan over de interpretatie van de algemene voorwaarden, is allereerst de informatie op de website www.stapje-extra.nl leidend om het geschil op te lossen.

2. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3. Op de overeenkomsten die Stapje Extra namens een deelnemer met een restaurant of een andere derde sluit en op overeenkomsten die door bemiddeling van Stapje Extra tussen de deelnemer en een restaurant of een andere derden tot stand komen, is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Nog geen 4 weken geleden is het prachtige initiatief (geheel bestaande uit vrijwilligers) ontstaan van Stapje Extra met de bedoeling om mensen te stimuleren te gaan wandelen en daarbij iets extra's aan te bieden tijdens een wandeltocht. Tot op heden hebben we tientallen wandelaars per week mogen trakteren op een leuke en afwisselende wandeltocht.

Echter zijn we ook tot inziens gekomen dat om de kwaliteit en het aantal stoppunten op de wandelroute op peil te kunnen houden er nog een intensievere organisatie aan te pas moet komen. Tot op heden is ons dit als organisatie goed afgegaan maar moet we concluderen dat we dit initiatief op dit moment helaas niet voort kunnen zetten in 2021.

We willen alle vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk alle wandelaars bedanken voor hun steun en enthousiasme. We zijn dankbaar dat we dit hebben kunnen doen en kijken met veel plezier terug op Stapje Extra.

Met dank en de beste wensen voor 2021.

Met vriendelijke groet,

P.S. Voor de wandelaars die hun boekingen in 2021 hebben gereserveerd zullen we natuurlijk de overgemaakte bedragen storneren!